Všeobecná pravidla fair play závodů

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODŮ


Zde jsou uvedena všeobecná pravidla, jejichž dodržování je závazné pro všechny účastníky

 

:: www.gp500.cz ::

 

 

 

1 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
+++++++++++++++


1.1 Seznámení s pravidly
------------------------------

1.1.1 Zodpovědností závodníků je, aby byli seznámeni se všemi pravidly, která pokrývají závod,
kterého se zúčastňují.


1.2 Všeobecné chování
----------------------------

1.2.1 Musíte soutěžit čestně a poctivě

1.2.2 Musíte usilovat o zodpovědnou jízdu tak, aby jste ostatním závodníkům nezkazili závod.

1.2.3 Nesmíte se chovat v rozporu s všeobecnou slušností.

1.2.4 Nesmíte užívat urážky a nadávky v žádném z dostupných komunikačních prostředků.

1.2.5 Je od vás očekáváno, že se za všech okolností budete chovat sportovně.


1.3 Etiketa pojmenování závodníků
-------------------------------------------

1.3.1 Pokaždé používejte jméno, pod kterým vás ostatní znají, a pod kterým jste přihlášeni
do závodu.


1.4 Všeobecná způsobilost
--------------------------------

1.4.1 Závodníkům známým tím, že často zaviňují incidenty díky jejich neustálému neopatrnému
nebo zlomyslnému stylu jízdy, nebo podvádění, a těm co mají sklony k ofenzivnímu chování,
ať už v organizovaném závodě nebo mimo něj, může být zamezen přístup do současných i
budoucích závodů.


1.5 Účast v závodě
-----------------------

1.5.1 Závodníci by se měli připojit do závodu minimálně 10 minut před jeho začátkem. Pokud
nejste přihlášeni po této době, pak může být předpokládáno že se závodu nezúčastníte.

1.5.2 Pokud se z jakéhokoliv důvodu, který znáte již před závodem, nebudete moci zúčastnit,
oznamte to prosím hlavnímu organizátorovi závodu co nejdříve. Pokud neoznámíte svou neúčast
v dostatečné době před startem dvou po sobě jdoucích závodů, a dostatečně neospravedlníte
vaši neomluvenou neúčast, může být rozhodnuto o vašem vyloučení z ligy.


2 ZÁVOD
++++++


2.1 Závod všeobecně
--------------------------

2.1.1 Žádné neopatrné ježdění. Vždy respektujte ostatní závodníky. Buďte opatrní. Mějte
trpělivost. Chápejte omezení programu a jezděte podle toho. Online ježdění v závodním
simulátoru NENÍ úplně stejné jako závodění v reálu ve všech ohledech, a v některých
případech online závodění vyžaduje ještě více opatrnosti.


2.2 Ústupky při kontaktu motocyklů
---------------------------------------------

2.2.1 Jestliže dojde ke kontaktu mezi závodníky, který nevyřadí ani jednoho ze závodu,
ale způsobí že závodník, který kontakt zavinil, získá tímto pozici, musí tento ustoupit
a nechat nevinného závodníka předjet tak, aby se obnovily jejich pozice z doby před
kontaktem. A to i v případě, že by provinilý závodník během čekání na nevinného musel
pustit další závodníky, kteří se kontaktu neúčastnili. To je povinností provinilého.

2.2.2 Jestliže dojde ke kontaktu mezi závodníky a nevinný je tímto vyřazen, ale viník může
pokračovat, pak viník by měl odstoupit ze závodu, jakmile to bude bezpečné vzhledem k
situaci na trati.

2.2.3 Jestliže viník provede ústupek, pak se mu může snížit nebo úplně zrušit trest, který
by jinak mohl být na něj uvalen.

2.2.4 Jestliže viník neprovede ústupek, pak nemá na žádné úlevy z trestu nárok.

Tyto pravidla o ústupcích jsou o tom zachovat se v těchto případech sportovně. To je důvod,
proč je užíváme.


2.3 Přednosti v zatáčkách
-------------------------------

2.3.1 Aby jste měli právo využít vnitřní stopu v zatáčce, nebo mohli předpokládat, že vám
druhý závodník nechá tuto stopu volnou, musíte dosáhnout dostatečného přesahu přes motocykl na
vnější stopě ještě před bodem, kdy začnete zahýbat do zatáčky. Dostatečným přesahem se
rozumí situace, kdy předek vašeho motocyklu je alespoň přibližně u pozice jezdce vedoucího 
motocyklu - ale to je absolutní minimum. V některých případech by přesah měl být větší. 
Jestliže přesah není dostatečný před zahnutím do zatáčky, má vedoucí závodník plné právo na 
jím zvolenou závodní stopu bez jakéhokoli vašeho zasahování.

2.3.2 Jestliže je dosaženo dostatečného přesahu před zahnutím, tak stíhající závodník má právo
na dostatek prostoru. Vedoucí závodník pak musí ponechat pronásledujícímu dostatek prostoru
na vnitřní stopě.

2.3.2.1 Motocykl na vnější stopě má na tuto stopu právo v celé délce zatáčky, až po výjezd. Nesmí
být na výjezdu vytlačen mimo dráhu jezdcem na vnitřní stopě.

2.3.2.2 Motocykl na vnitřní stopě má na tuto stopu právo v celé délce zatáčky, až po výjezd. Nesmí
být vytlačen u vrcholu zatáčky dovnitř mimo dráhu jezdcem na vnější stopě.

Vedoucí závodník může stále bojovat o místo, ale musí přitom zajistit dostatek místa pro
stíhajícího jezdce.

Jízda do vnitřku poté co vedoucí závodník už zahnul a nebyl zajištěn dostatečný přesah je
velice nebezpečný manévr pro vás i pro ostatní jezdce. Pokud provádíte tento manévr,
ztrácíte jakákoliv práva, tzn. pokud způsobíte nehodu, a bude vznesen protest, ztrácíte
jakoukoliv možnost se proti protestu obhájit.

2.3.3 Pokud vedoucí závodník zjevně udělá chybu dostatečně velkou, aby zajistila předjetí,
může stíhající závodník s přiměřenou opatrností zaútočit na pozici, nehledě na to zda byl
přesah dosažen či ne.

Tzn. když vedoucí závodník jde pozdě na brzdy, je vynesen ze zatáčky a musí citelně zpomalit,
atd. Toto je platná příležitost na předjetí, nezávisle na přesahu. Pořád je zde ale jistá
odpovědnost na předjíždějícím jezdci, aby zamezil kolizi.

Malé chyby vedoucího závodníka ale nemusí stačit k tomu, aby byl předjížděcí manévr oprávněný.
To, že se vedoucí závodník občas trochu rozhodí, vám nedává nesporné právo na předjetí nebo
právo na prostor. Stále musíte odhadnout jestli jeho chyba byla dostatečně velká na bezpečné
předjetí.


2.4 Obranná jízda
----------------------

2.4.1 Vedoucí motocykl má právo si zvolit stopu na rovince. Může udělat jeden pohyb aby bránil
svojí pozici a zablokoval útočící motocykl. Tuto pozici ale poté musí držet do té doby, dokud
jeho pozice má možnost útočníka ovlivnit. Poté, jak se blíží k další zatáčce, se může
samozřejmě vrátit do své závodní stopy pro danou zatáčku.

2.4.2 Vedoucí motocykl má právo volby stopy do zatáček.

Tzn. může jet obrannou vnitřní stopu aby si bránil pozici, čímž donutí útočícího pokusit
se o předjetí zvnějšku. Toto není blokování a je součásti běžné závodní etikety.

Vlastně, kromě omezení pravidla 2.4.1, vedoucí závodník může jet stopu, kterou uzná za
nejméně výhodnou pro předjetí útočícím motocyklem.


2.5 Řízení těžce poškozeného motocyklu
--------------------------------------------------

2.5.1 Řidič těžce poškozeného motocyklu má povinnost chovat se dostatečně opatrně, minimalizovat
možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným motocyklem. Těžce poškozený motocykl nemá 
žádná práva vůči ostatním motocyklům.

Těžce poškozeným motocyklem se pro účel tohoto pravidla rozumí motocykl, které z jakéhokoliv důvodu
má jízdní vlastnosti výrazně horší než je běžné. V podstatě je považováno za pohyblivou
překážku. Poškození může být mechanické, nebo způsobené selháním ovládacího zařízení, nebo
cokoliv jiného.

Pokud způsobíte nehodu při řízení těžce poškozeného motocyklu, ne motocykly kde je poškozeni natolik
velké, že by jste měli odstoupit ze závodu, nebo se ho pokusili dokončit.

Pokud při řízení těžce poškozeného motocyklu vyjedete z trati, poté platí pravidla 2.9

 


2.6 Počáteční chyba
-------------------------

2.6.1 Pokud uděláte významnou chybu v řízení a jeden nebo více závodníků se jí pokusí využít,
potom jsou omezena vaše práva na protiútok. Pokud vznikne situace že jeden ze závodníků musí
dát přednost, měl by to být vždy ten, co udělal počáteční chybu.

Tzn. pokud jste vyneseni ze zatáčky a motocykl těsně za vámi se toho pokusí využít, měli by jste
mu nechat prostor, nezávisle na přesahu motocyklu. On vám samozřejmě musí nechat místo také.

Toto je trochu šedá oblast a vyžaduje dobré posouzení situace. Malé chyby které moc neovlivní
rychlost nebo směr motocyklu se nepočítají. Tzn. pokud se trochu odchýlíte od stopy, při zachování
závodní rychlosti, není to dostatečně velká chyba, aby toto pravidlo mohlo platit. Pro
útočící závodníky by mělo platit: pokud si nejste jisti, zda je chyba dost velká, nevyužívejte
jí. Pokud si myslíte, že jste byli v právu, můžete vždy protestovat po skončení závodu - ale
jakmile nabouráte do zdi, váš závod skončí. A druhý závodník může protestovat a vyhrát.


2.7 Návrat do závodu po nehodě
----------------------------------------

2.7.1 Řidič navracející se do závodu po nehodě, která způsobila že se motocykl stal překážkou
nebo nebezpečím pro ostatní řidiče, má povinnost chovat se dostatečně opatrně, minimalizovat
možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným motocyklem, které se neúčastnilo srážky.

Pokud jste mimo trať, platí pravidla 2.8

2.7.2 Pokud jste na trati po nehodě, a stále jste se plně do závodu nezapojili, nemáte žádná
práva. Musíte dát přednost v jízdě všem motocyklům, která se srážky neúčastnila do té doby,
dokud se nevrátíte do závodu.

Nehoda může zahrnovat, ale nemusí se omezovat na: Smyk, otočení proti směru jízdy, kolmo ke
směru jízdy, velmi pomalá jízda pro daný úsek trati, atd...

2.7.3 Musíte udělat vše proto, abyste minimalizovali nebezpečí, které váš motocykl způsobil,
co nejdříve.

Pokud způsobíte další nehodu při návratu do závodu po nehodě, nebo budete zbytečně pomalí při
odstraňování vašeho motocyklu z trati, nebudete mít žádnou obranu. I v případě, že jste srážku
nezavinili. Všichni závodníci, kteří nebyli účastníky srážky, mají přednost v jízdě před
kýmkoliv, kdo se vrací do závodu.


2.8 Návrat na trať po vyjetí
----------------------------------

2.8.1 Řidič navracející se na trať po vyjetí má povinnost chovat se dostatečně opatrně,
minimalizovat možná nebezpečí a zamezit kontaktu s jakýmkoliv jiným motocyklem, které se
neúčastnilo srážky.

2.8.2 Pro účely tohoto pravidla se za vyjetí z trati považuje též "zaseknutí" o svodidlo
nebo o zeď.

2.8.3 Řidiči na trati mají přednost v jízdě před kýmkoliv, kdo se vrací na trať.

Pokud způsobíte nehodu při návratu na trať nebudete mít žádnou obranu. Pokud opustíte trať,
ztrácíte všechna práva, i když jste neopustili trať vaším zaviněním.

2.8.4 Návrat na trať po vyjetí zahrnuje i dobu, po kterou jste již fyzicky na trati, ale
stále představujete nebezpečí pro přijíždějící motocykly, než se dostanete na závodní rychlost
a zorientujete se.

2.8.5 Pokud to není absolutně nevyhnutelné, necouvejte zpět na trať. Pokud couváte na trať,
zodpovídáte za to, že nezpůsobíte nehodu. Tento manévr by měl být prováděn se zvýšenou
opatrností.

Vždy je potřebné vracet se na trať paralelně se silnicí, pomalu a jemně, a vždy s velkou
opatrností. To vám dává nejlepší příležitost, aby jste viděli co je za vámi, a také to
dává přijíždějícím závodníkům šanci zorientovat se na vaší situaci.

Zvláštní opatrnost by měla být věnována návratu na trať po zaseknutí do svodidla. To může
ve vyšší rychlosti způsobit, že náhle prudce vyjedete na trať, nebo se otočíte do protisměru.
Pokud toto uděláte před jinými závodníky, bude to považováno za vaši chybu.

Aby jste se dostali od zdi nebo svodidla, zpomalte na velmi nízkou rychlost, a velmi jemně se
odlepte od svodidla. A nikdy nezapomeňte dát přednost ostatním motocyklům na trati.

2.9 Držení stopy tratě "šikana"
--------------------------------------

2.9.1 Závodník je povinen dodržet danou stopu trati v šikaně. Je zakázáno jakkoli zkracovat jakou-
koliv šikanu (zatáčku). Maximální dovolení "zkrácení" tratě v takovýchto zatáčkách je najetí na
obrubníky ale v žádném případě zkrácením tratě přes (trávu, písek a ani hladké vybetónované)
plochy.

2.10 Nabourání do motocyklu před vámi
--------------------------------------------------

2.10.1 Pronásledující závodník má povinnost chovat se dostatečně opatrně a zodpovědně tak, aby
nenaboural do vedoucího motocyklu.

2.10.2 Vedoucí závodník nesmí provádět jakékoli zlomyslné nebo nevhodné brždění nebo
zpomalování.

Vedoucí závodník má právo být pomalejší nebo používat delší a dřívější brzdné zóny než
ostatní. Má také právo zahnout do zatáčky dříve nebo později a/nebo dosáhnout vrcholu zatáčky
dříve nebo později. Má právo být nekonzistentní a nevypočitatelný.

Pronásledující závodník musí předpokládat, že vedoucí závodník může mít delší brzdné zóny
atd., než má on sám, a musí podle toho jet a vždy dodržovat odstup.

Ve zkratce, pokud jedete za někým máte povinnost do něj nenabourat. On nemá povinnost se vám
vyhýbat. Když vše ostatní selže, měli by jste vyjet se svým vozem mimo trať aby jste
zabránili takové kolizi.

 


Tyto pravidla vycházejí z pravidel Clean Racers Clubu (CRC) (https://crc.racesimcentral.com)

Překlad a úprava: Chaos, Nitemare, Hany12

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena www.gp500.cz